Villkor

Artikel 1 – Definitioner
I dessa förhållanden gäller följande definitioner:
● Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin
ångerrätt;
● Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;
● Dag: kalenderdag;
● Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
● Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
● Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att säga upp distansavtalet inom ångerfristen;
● Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;
● Distansavtal: ett avtal där det inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster exklusivt utnyttjas en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med ingåendet av överenskommelse.
● Distanskommunikationsteknik: medel som kan användas för att sluta avtal utan att konsument och företagare är i samma rum samtidigt;
● Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för
entreprenör.

Artikel 2 – Företagarens identitet
Kumukela
E-postadress: info@kumukela.nl
Adress: Korenbloemveld 13, 2492LK i Haag
Handelskammarens nummer: 87117703
Momsregistreringsnummer: NL004360591B81

Artikel 3 – Tillämpning
Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten. Om distansavtalet ingås elektroniskt, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsumenten enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten. För det fall att det utöver dessa allmänna villkor även gäller specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid förlita sig på att tillämplig bestämmelse som är mest gynnsam för honom. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, kommer återstoden av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas i ömsesidigt samråd genom en bestämmelse som den ursprungliga så nära som möjligt. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" i dessa allmänna villkor. Eventuella osäkerheter angående tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 – Erbjudandet
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren. Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet. Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

● Priset inkluderar skatter;
● Eventuella fraktkostnader;
● Det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder
är nödvändiga för detta;
● Huruvida ångerrätten gäller eller inte;
● Metoden för betalning, leverans och utförande av avtalet;
● Perioden för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken
entreprenör garanterar priset;
● Beloppet av taxan för fjärrkommunikation om kostnaderna för
användning av tekniken för distanskommunikation beräknas på en
annan grund än den vanliga grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;
● Huruvida avtalet arkiveras efter ingåendet, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;
● Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;
● Alla andra språk som, förutom nederländska, avtalet kan ingås på;
● De uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och hur detta görs
där konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt;
● Minsta varaktighet för distansavtalet vid en långsiktig transaktion.

Artikel 5 – Avtalet
Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Företagaren kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor. Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

a. Besöksadressen till företagarens filial dit konsumenten kan gå med klagomål;
b. De villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
c. Informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
d. Informationen som ingår i artikel 4, punkt 3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;
e. Kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är tillsvidare. Vid varaktighetsaffär gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen. Varje avtal ingås under villkoren för tillräcklig tillgång på produkterna i fråga.

Artikel 6 – Ångerrätt
Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom leveransbevis. Om kunden inte har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

Artikel 7 – Kostnader vid återkallelse
Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer kostnaderna för att returnera produkterna stå för konsumenten. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter uppsägningen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av onlineåterförsäljaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas.

Artikel 8 – Uteslutning av ångerrätt
Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för vissa produkter och tjänster, förutsatt att han tydligt anger detta i erbjudandet och detta görs innan avtalet ingås. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter och tjänster som:

a. Är skräddarsydda enligt konsumentens specifikationer;
b. är personliga till sin natur och kan inte returneras;
c. Kan förstöra eller åldras snabbt;
d. Är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
e. Lösa tidningar, tidskrifter eller produkter med sigill som
konsumenten har kopplat bort;
f. Hygienprodukter för vilka konsumenten har brutit förseglingen;
g. Berör tjänster som redan har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
h. Avser boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter och levereras på ett visst datum eller klockslag.

Artikel 9 – Priset
Under den giltighetstid som anges i erbjudandet gäller priserna på
produkter och/eller tjänster som erbjuds kommer inte att höjas, förutom prisförändringar till följd av förändringar i momssatser. Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller bestämmelser. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

a. Dessa är resultatet av juridiska bestämmelser eller bestämmelser;
b. Konsumenten har rätt att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.

Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti
Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller kraven
avtal och de specifikationer som anges i erbjudandet. Produkterna och/eller tjänsterna uppfyller även rimliga krav på tillförlitlighet och användbarhet samt de lagbestämmelser och myndighetsföreskrifter som gäller vid datumet för avtalets ingående. Om särskilda överenskommelser har träffats om användningen av produkten för andra ändamål än normal användning, garanterar företagaren även att produkten är lämplig för dessa andra ändamål. Eventuella garantier från företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leverans. Vid retur av produkterna ska denna vara i originalförpackning och i nyskick. Företagarens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Det är dock viktigt att notera att företagaren inte är ansvarig för produktens slutgiltiga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användningen eller tillämpningen av produkterna. Garantin gäller inte i följande fall:

● Om konsumenten själv har reparerat och/eller redigerat de levererade produkterna, eller låtit reparera och/eller redigera dem av tredje part;
● Om de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst, eller strider mot företagarens instruktioner och/eller har behandlats på förpackningen;
● Om felet helt eller delvis är en följd av föreskrifter som regeringen har ställt eller kommer att ställa med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 – Leverans och utförande
Företagaren kommer att iaktta yttersta försiktighet när han tar emot och utför order på produkter. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget. Godkända beställningar kommer att utföras skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte längre leveranstid har avtalats och konsumenten samtyckt till detta. Om leveransen försenas eller en beställning inte kan fullgöras eller endast delvis kan fullgöras kommer konsumenten att meddela detta senast inom 30 dagar efter mottagandet av beställningen.
lagt beställning, mottaget meddelande. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan kostnad och att kräva eventuellt skadestånd. Vid upplösning återbetalar företagaren inbetalt belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösning. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsvara tillgänglig. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt står företagaren för. Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en representant som utsetts i förväg och gjorts känd för företagaren, om inte annat avtalats.

Artikel 12 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning
Uppsägning:
● Ett tillsvidareavtal som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster kan sägas upp av konsumenten när som helst med beaktande av överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
● Ett visstidsavtal som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster kan sägas upp när som helst mot utgången av visstidsperioden, med beaktande av överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en
månad.
● Konsumenten kan när som helst säga upp ovan nämnda avtal och är inte begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period.
● Uppsägning kan ske på samma sätt som avtalet
gick in i.
● Uppsägningstiden för konsumenten är lika med den uppsägningstid som företagaren har förhandlat fram för sig själv.
Förlängning:
● Ett visstidsavtal som sträcker sig till ordinarie leverans av
produkter (inklusive el) eller tjänster får inte underförstått förlängas eller förnyas under en viss period.
● Ett visstidsavtal som sträcker sig till regelbunden leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter kan tyst förlängas med en period av högst tre månader, förutsatt att konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
● Ett visstidsavtal som sträcker sig till ordinarie leverans av
produkter eller tjänster, får endast vara tyst under en obestämd tid
förlängs om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid på
högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, dock mindre än en gång i månaden.

Artikel 13 – Betalning
Om inte annat avtalats ska de förfallna beloppen betalas av konsumenten inom 7 arbetsdagar efter det att ångerfristen har börjat, enligt artikel 6 stycke 1. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst, denna period börjar efter att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren. Om konsumenten inte betalar förbehåller sig företagaren rätten att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som har meddelats konsumenten i förväg.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande
Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom 7 dagar efter att konsumenten upptäckt bristerna. Företagaren kommer att svara på klagomålet som lämnats till honom inom 14 dagar efter mottagandet av klagomålet. Om klagomålet kräver en förutsebart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet. Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren skriftligen anger annat. Om klagomålet befinns vara berättigat av företagaren har företagaren möjlighet att, efter eget gottfinnande, byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 – Tvister
Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag, även om konsumenten bor utomlands.